ALB |   ENG

► Kodi Ajror i Republikes se Shqiperise, miratuar me ligjin 10400 dt.22.12.2008 ---- Kombëtar

► VKM 686 dt.02.06.2010 (¹)

► EU 996/2010

► Urdher 123 dt.22.12.2011 "Per miratimin e rregullores per integrimin ne nje baze qendrore te informacionit per ngjarjet ne aviacionin civil dhe shperndarjen e ketij informacioni te palet e interesuara"

(¹) Rregullore mbi kriteret dhe procedurat e investigimit te aksioneve dhe incidenteve te aviacionit civil.
Të gjitha të drejtat të rezervuara © 2018